Amendment Instruction
Andhra Pradesh Lokayukta Assam Lokayukta Chhattisgarh Lokayukta Delhi Lokayukta Gujarat Lokayukta Himachal Pradesh Lokayukta Jharkhand Lokayukta Karnatka Lokayukta Kerala Lokayukta Madhya Pradesh Lokayukta Maharashtra Lokayukta Orissa Lokayukta Panjab/Haryana Lokayukta Rajasthan Lokayukta Uttaranchal/Uttarakhand Lokayukta Uttar Pradesh Lokayukta West Bengal Lokayukta